únor a březen - návštěvy solné jeskyně !!

Mateřské školky Praha 6

Mateřská soukromá škola V Kolonce, Praha 6

Mateřská škola V Kolonce je nová soukromá školka na Praze 6, v blízkosti obory Hvězda.

Naše školka je vzdělávacím zařízením pro děti od 2.5 do 6 let se zaměřením na komplexní rozvoj dětské osobnosti, dle mezinárodního programu „Začít spolu“ / Step by Step/,řadou výtvarných kroužků /kreslení, keramika, AJ/ a také nabízíme sportovní a pohybové vyžití našich dětí, které je nezbytně důležité pro jejich zdravý fyzický a duševní vývoj/cvičení jógy, infrasauna k dispozici v budově školky, aktivní zahrada – dětské hřiště a altán pro výuku venku, procházky do obory Hvězda/.

Všechny aktivity naší soukromé školky probíhají s individuálním přístupem ke každému dítěti. S ohledem na malý rodinný kolektiv, ve kterém je jedna učitelka na 5-6 dětí, využíváme beze zbytku společně strávený čas k rozšiřování znalostí a dovedností dětí. Podporujeme kamarádství, pravidla slušného chování, vedeme děti k toleranci a empatii.

V rámci každodenní docházky, dle učebního plánu, připravujeme dětem témata vycházející z Rámcového vzdělávacího programu, který je připraven na celý školní rok, řadu výtvarných činností, hudební výchovu /za doprovodu hudebního nástroje/, výuku hry na flétnu, řadu tématicky laděných písniček spolu s pohybovou výchovou.

Jednotlivá témata vzdělávacího plánu jsou rozdělena na měsíce s týdenní /denní/ specifikací tak, aby se prolínala do všech činností dětí.

Plánujeme VVD – Velká výtvarná dopoledne, která opět tématicky zapadají do vzdělávacího programu, ve kterých je výtvarné výchově věnován větší prostor. V rámci řízených činností děti pracují jak společně, tak i ve skupinách, a to podle svých dovedností a schopností. Při práci jsou na děti kladeny přiměřené nároky a získávají také odpovídající informace k daným tématů.

Jednou měsíčně školku navštíví divadelní soubor, bublináři , kouzelník…

Aktivity mateřské školy v zimních měsících

V zimních měsících navštěvujeme mikrobusem s dětskými bezpečnostními pásy solnou jeskyni v relaxačním centru v nemocnici Na Homolce. Pravidelně se saunujeme v infrasauně, která je přímo v budově naší školky.

Pořádáme výlety /bezpečně autobusem/. Jako malé zpestření organizujeme pro naše děti Noc ve školce.

Jazyky a kroužky ve školce

V rámci školného se děti seznamují s anglickým jazykem, nad rámec školného nabízíme individuelní hodiny s rodilým mluvčím francouzského jazyka. Dětem je k dispozici nad rámec školkovného kroužek gymnastiky.

Do školky také pravidelně dochází soukromá klinická logopedka PaeDr. I. Vacková, která se s dětmi věnuje logopedické prevenci. Úzce spolupracujeme se zkušenou psycholožkou PaeDr. Et. H. Žáčkovou, specializovanou na předškolní a školní mládež.

Spolupracujeme se základní školou Cesta k úspěchu v naší lokalitě – Praha 6

Naše soukromá školka navázala úzkou spolupráci se Soukromou základní školou Cesta k úspěchu, pro nadané děti v Praze 6. Vzhledem k intenzivní práci s našimi dětmi dosahujeme výborných výsledků ve všech oblastech jejich dovedností, a řada dětí se tak může ucházet o místa na prestižních výběrových školách.

Ve spolupráci se Soukromou základní školou Cesta k úspěchu připravujeme 0. ročník – přípravu 5-letých dětí na 1. třídu základní školy – tvořivé aktivity, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj slovní zásoby, paměti a pozornosti, PC interaktivní hry pro předškoláky.

Základní škola pro nadané děti Cesta k úspěchu je v plném provozu od roku 2007, je řádně registrována v rejstříku škol České republiky. Nabízí kvalitní české vzdělání s rozšířenou výukou jazyků, klade důraz na všestranný rozvoj dítěte. Garantuje malý počet žáků ve třídě, možnost pracovat samostatně i ve skupině. Podporuje demokratické prostředí, kladení otázek a odpovědí, rozvíjí umění prezentovat své znalosti a dovednosti i schopnost naslouchat druhým, diskutovat. Učivo je dle individuálních schopností a dovedností rozšířené, prohloubené a obohacené.

Věříme, že spolupráce na tvorbě obsahu 0. ročníku s takto specializovanou základní školou garantuje úroveň dovedností našich budoucích prvňáčků.

Kvalitní soukromá mateřská školka Praha 6

Co jsou základní myšlenky programu „Začít spolu“?

1/ Interaktivní přístupy mezi dětmi a dospělými, dětmi mezi sebou ve vhodném a podnětném prostředí.

2/ Zaměřuje se na vytváření základů pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka 21. stol. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy efektivně učit a učení je bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem.

3/ Program se zaměřuje na podněcování vývoje charakteristických rysů osobnosti, potřebných v proměňující se době. Těmi jsou: přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat, kriticky myslet a nést za své jednání odpovědnost, být tvůrčí, umět rozpoznávat problémy a řešit je.

4/ Stěžejní je individuální přístup ke každému dítěti a ten umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem a využívaly styl učení, který jim osobně vyhovuje a je pro ně nejefektivnější.

5/ Důraz je kladen na vlastí volbu dítěte, na výchovu ke zdravému zájmu o učení a na kooperaci s ostatními dětmi, což umožňuje uspořádání třídy do jednotlivých center aktivit a jejich vybavení příslušnými materiály a pomůckami.

/Více v kapitole „Učební plán“/

V rámci vývoje zdravého sebevědomí dětí, připravujeme pravidelně divadelní představení pro rodiče a přátele školky, ve kterém hlavními herci jsou naše děti.

Naše učitelky mají pedagogické vzdělání a zkušenosti se vzdělávacím programem Začít spolu z praxe. Jejich práce je baví a k dětem si vytváří úzký vztah, díky přirozené autoritě.

Atmosféra v naší školce je rodinná, a proto se snažíme poznávat nejen s dětmi, ale i jejich rodiči – setkáváme se na akcích, které organizujeme i pro veřejnost. Jedná se o neformální setkání v podveřerních hodinách s malým občerstvením, které nám nabízí příjemně prožité odpoledne s našimi dětmi.

Návaznost vzdělávacího programu Začít spolu v mateřských školách jsou i základní školy, ve kterých se vychází ze stejných principů. V našem okolí se jedná o: ZŠ Petřiny Sever, ZŠ Bělohorská atd.

Kvalitní činnost naší soukromé mateřské školky je pro nás stěžejní, přesto nabízíme další aktivity nad její rámec.

možnost konzultace a vyhotovení psychologického posudku pro vaše děti /i starší sourozence/ se zaměřením na jejich další studijní vývoj /spolupracujeme se zkušenými psychology/

otevření nultého ročníku - pro děti s odkladem prvního ročníku základní školy organizujeme přípravný vzdělávací program

organizujeme narozeninové oslavy pro děti

Obchůdek V Kolonce - nabízíme hračky, značkové second-handové oblečení NEXT a OLD NAVY, pletené doplňky od výtvarnice ing. Dity Korbelové.